آخرين ها

دو سیاره غول پیکر منظومه شمسی
دو سیاره غول پیکر منظومه شمسی
غروب امشب دو سیاره غول پیکر منظومه شمسی را در آسمان جستجو کنید.

بارش شهابی شلیاقی
بارش شهابی شلیاقی
آسمان بهار با تمام زیبایی هایش در انتظار شماست. بارش های شهابی یکی از زیباترین پدیده های آسمان هستند.هنگامی که زمین از توده به جا مانده از یک دنباله دار در مدارش به دور خورشید عبور می کند .برخی از این ذرات قصد عبور از جو زمین را خواهند کرد.این ذرات در اثر برخورد به جو می سوزند و آتش بازی زیبایی را به نمایش می گذارند.

چهار قمر بزرگ و پرنورتر مشتری
مشتری و قمرهای زیبایش
این شب ها اگر در جایی بودید که هوا ابری و بارانی نبود میتوانید بلافاصله پس از غروب رو به افق شرقی آسمان بایستید تا شاهد بزرگترین سیاره منظومه شمسی (مشتری) باشید