خوشه ستاره ای چشم گربه M4 نزدیک ترین خوشه کروی به زمین می باشد  (7200 سال نوری)و رصد با تلسکوپ بسیار زیباست .

این جرم  هدف مناسبی برای دروبین های دوچشمی است  خوشه کروی چشم گربه M4 در صورت فلکی کژدم یا عقرب قرار دارد و از قدر 6/5 می درخشد برای یافتن این جرم کافیست که از ستاره قلب العقرب ( آلفا عقرب) کمک بگیرید ستاره ی مزبور را به اندازه ی 5/1 درجه به  سمت غرب و کمی متمایل به سمت ستاره ی سیگمای عقرب امتداد دهید در این محدوده خوشه ی چشم گربه را خوا هید یافت خوشه کروی چشم گربه مانند یک توپ گرد نمایان است. . (نقشه زیر راهنمای مناسبی است)

 

صورت فلکی عقرب
صورت فلکی عقرب

خوشه کروی چشم گربه - M4
خوشه کروی چشم گربه - M4