صورت فلکی دلو(آب ریز)-Aquarius

Rate this item
(0 votes)

 

دهمین صورت فلکی بزرگ آسمان و از صورتهای فلکی دایره البروجی، پائیزی بوده و درآن هنگام تقریباً در سر سو مقداری متمایل به جنوب و  د ر جنوب غربی مربع فرس اعظم قرار دارد. ستاره آلفا با نام سعدالملک (Sadalmelik) به معنای پادشاه سعادتمند از قدر 2.93، ستاره بتا با نام سعدالسعود (Sadalsuud) به معنای سعادتمندترین با سعادتها از قدر2.87 می باشد و ظاهراً هر دو ستاره دارای یک درخشندگی و  اندازه هستند و به یک سو حرکت می کنند. ستاره گاما با نام سعد‌الچیپا (ظاهراً به معنای ستاره شناس اشیاء ناپیدا) و از قدر 3.84 است. ستاره دلتا با نام  یا Scheat و از قدر 3.52 می باشد ستاره زتا یک ستاره دوتایی با قدرهای 4.5 و 4.3، جدایی زاویه‌ای 2 ثانیه قوسی و دوره تناوب 856 ساله است.

این صورت فلکی دارای دو سحابی سیاره‌ای مهم می باشد. سحابی سیاره‌ای زحل با شماره ngc7009باقدر 8 و اندازه تقریبی 1.7 دقیقه و سحابی helix با شماره NGC 7293 با قدر 7.3 واندازه  تقریبی 13 دقیقه که  از همه سحابی سیاره ای ها نزدیکتر و پرنورتر است. دو خوشه کروی M2 با قدر 6.5 و اندازه‌ تقریبی 13 دقیقه و M72 با قدر 9.4 و اندازه 6 دقیقه M73 با قدر 9 که ترکیبی از 4 ستاره در فاصله تقریبی 2.8 دقیقه است و چارلز مسیه آنرا به اشتباه در دسته سحابیها قرارداده در این صورت فلکی قرار دارد. چشمه سه بارش شهابی با نام‌های اتای دلوی که درنزدیکی نیمه اردیبهشت به اوج می‌رسد، بارش شهابی دلتای دلوی که در نزدیکی هفتم تیر به اوج می‌رسد بارش شهابی آیوتا دلوی نیز دراین صورت فلکی قرار دارد.(پارامتر ZHR این دو بارش 20 است)صورت فلکی دلو(آب ریز) - Aquarius

در افسانه ها

دلو یا دول یکی از قدیمی ترین صورتهای فلکی است . برابر افسانه ها ، او در بابل قدیم بر منطقه وسیعی از آسمان آن را " دریا " می خواندند فرمانروایی می کرد . در این منطقه از آسمان بسیاری از صورتهای فلکی که با آب این ماده حیاتی برای ما آدمیان – ارتباط داده می شوند از قبیل حوت جنوبی ، دلفین ، مارآبی ، جدی ، قیطس ( cetus )  و رودخانه یا اریدانوس جمع هستند . مردم این صورتهای فلکی را سرچشمه تمام زیست می پندارند ، که خورشید در دوران نزول باران از میان آنها عبور می کند .

بسیاری از اقوام باستانی گزارشهایی درباره طوفان نوح در تاریخ خود دارند ،

یونانیان باستان نیز بر این باور بودند که این طوفان ، مجازات خدایان برای بشریت گناهکار و فاسد بوده است . برابر افسانه های یونان ، تنها دو انسان از این بلای طبیعی جان سالم به در بردند . این زوج  " دویکالیون " ( deucalion ) و " پیورها " ( pyrrha ) نام داشتند . آنها نیز مانند نوح با استفاده از کشتی خود را نجات دادند و چون طوفان فرو نشست و آبها فروکش کردند ، آنها در برابر خود زمین را ویران و خالی از انسان یافتند . آنها برای اینکه دوباره زمین را مسکونی کنند ، از سوی زئوس ماموریت یافتند که سنگهایی را پشت خود پرتاب کنند ، که از این سنگها انسانهایی جدید از زمین بر می خاستند . می گویند پس از آن " دویکالیون " از سوی خدایان به صورت فلکی " دلو " تبدیل شد . در بسیاری از نقشه های ستارگان آسمان " دلو " به صورت " گانی مد " ( ganymed ) جوان نشان داده می شود ،که می بایست به عنوان ساقی خداوندان المپ انجام وظیفه می کرد و به این لحاظ سبویی در دستان خود نگاه می دارد .

نقشه

نام فارسی یا عربی

تلفظ

معنی به انگلیسی

اسم لاتین

نامگذاری بایر

سعدالملک

sad-al malek

lucky star of the king

sadal melik

alpha  aqr

سعدالسعود

sad-as-soud

luck of lucks

sadal suud

beta  aqr

سعد الاخبیه

sad-al-akhbiyah

lucky star of the tents

sadachbia

gamma  aqr

الساق ساکب الما

as-sagh-sakib-alma

shin(lower leg)

skat-scheat-seat

delta  aqr

سعد بالع

sad e-bale

the swallower

al bali

epsilon 

 

 

hip-bone

ancha

theta  aqr

سطل

satl

water jar

situla

chi  aqr

 

 

Starname       RA(2000)     DECL(2000)     Spectraltype     mag(V)     
---------------------------------------------------------------------
alpha   AQR    22 05 46.9    -00 19 11       G2Ib            2.96       
beta    AQR    21 31 33.4    -05 34 16       G0Ib            2.91       
gamma   AQR    22 21 39.3    -01 23 14       A0V             3.84      
delta   AQR    22 54 38.9    -15 49 15       A3V             3.27       
epsilon AQR    20 47 40.5    -09 29 45       A1V             3.77       
zeta    AQR    22 28 49.6    -00 01 13       F6IV            4.59       
 eta    AQR    22 28 50.0    -00 01 12       F3V             4.42       
eta     AQR    22 35 21.3    -00 07 03       B9IV-Vn         4.02      
theta   AQR    22 16 49.9    -07 47 00       G8III-IV        4.16       
iota    AQR    22 06 26.1    -13 52 11       B9IV-V          4.27      
kappa   AQR    22 37 45.3    -04 13 41       K2III           5.03       
lambda  AQR    22 52 36.8    -07 34 47       M2.5IIIaFe-1    3.74       
mu      AQR    20 52 39.1    -08 59 00       A3m             4.73       
nu      AQR    21 09 35.5    -11 22 18       G8III           4.51       
xi      AQR    21 37 45.0    -07 51 15       A7V             4.69       
omicron AQR    22 03 18.7    -02 09 19       B7IVe           4.69      
pi      AQR    22 25 16.5    +01 22 39       B1Ve            4.66      
rho     AQR    22 20 11.8    -07 49 16       B8IIIpMn:Hg:    5.37      
sigma   AQR    22 30 38.7    -10 40 41       A0IVs           4.82      
tau     AQR    22 47 42.7    -14 03 23       A0V             5.66      
tau     AQR    22 49 35.4    -13 35 33       M0III           4.01       
upsilon AQR    22 34 41.6    -20 42 30       F4IV            5.20       
phi     AQR    23 14 19.3    -06 02 56       M1.5III         4.22       
chi     AQR    23 16 50.8    -07 43 36       M3III           5.06       
psi     AQR    23 15 53.4    -09 05 16       K0III           4.21       
psi     AQR    23 17 54.1    -09 10 57       B5V             4.39      
psi     AQR    23 18 57.6    -09 36 38       A0V             4.98      
omega   AQR    23 39 47.0    -14 13 18       F0IV            5.00       
omega   AQR    23 42 43.2    -14 32 42       B9.5V           4.49      

 

اجرام غیر ستاره ای

قدر

اندازه

نوع

(دقیقه-ساعت)بعد

(دقیقه-درجه)میل

نام جرم

6.5

12.9'

خوشه کروی

21   33

00  48

M2-NGC7089

9

3'

خوشه باز

20   59

-12   37

M73-NGC6994

9.4

5.9'

خوشه کروی

20   53

-12   31

M72-NGC6981

7.3

12.8'

سحابی سیاره ای

22   29

-20   47

NGC7293-helix nebula

8

1.7'

سحابی سیاره ای

21  04

-11  21

NGC 7009 SATURN NEBULA

10.8

4.8'*1.8'

کهکشان بیضوی

23  19

-08  28

NGC  7606

11.5

6.2'

خوشه کروی

23  08

-15  36

NGC  7492

12

5.5'*1.3'

کهکشان بیضوی

22  02

-20  48

NGC  7184

11.1

3.6'*2.2'

کهکشان بیضوی

23  38

-12  57

NGC  7723

10.7

4.2'*3.4'

کهکشان مارپیچی میله ای

23  39

-12  17

NGC  7727

ستاره آلفا با نام سعدالملک (Sadalmelik) به معنای پادشاه سعادتمند
پاییز
AQR, water bearer, Aquarius

ستاره های متغییر

طول دوره

حداقل-حداکثرقدر

نوع متغییر

بعد

میل

نام ستاره

386.96روز

5.8     12.4

میرا

23  43

-15  17

R   AQR

روز 279.27

7.6       15

میرا

22  57

-20  20

S   AQR

1.966594روز

8.8       10.1

گرفتی

21  20

10  48

RY    AQR

ستاره های دوتایی وچند تایی

توضیحات

قدرها

جدایی زاویه ای

بعد

میل

نام ستاره

 

3    11

35.5"

21  31

-5  34

BETA

 

4.5    4.5

1.7"

22  28

-00  01

DELTA

 

5.5    11
5.4        11.3

AB        59.7"
AC       69.8

20  39

00  29

1    AQR

 

 

 

 

 

3.2        12.2

113"

 

 

ALPHA

 

4.6       10.6

5.3"

 

 

OMEGA

 

5.7    11.4

2.1"

20  56

-09  41

7       AQR

 

4     12.2

37.4"

 

 

GAMMA

 

4.4       4.6

1.8"

 

 

ZETA

Read 16180 times Last modified on چهارشنبه, 11 دی 1392 09:29