گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

دوست عزیزم حامد میرزا خلیل مرد نخست آلودگی نوری ایران با پای شکسته به نمایشگاه آمده بود!

دوست عزیزم حامد میرزا خلیل مرد نخست آلودگی نوری ایران با پای شکسته به نمایشگاه آمده بود!

  یار قدیمی بابک تفرشی

 یار قدیمی بابک تفرشی

 مصطفی امام و مرد آلودگی نوری ایران

دوست خوبم مصطفی امام

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

عکسهای برنده

عکسهای برنده

عکسهای برنده

رتبه اول

عکسهای برنده

رتبه دوم

عکسهای برنده

رتبه سوم

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

دوست خوب امیر حسین ابوالفتح  متعجب از این بود چرا عکسش انتخاب نشده بود! عکس زیبایش از دنباله دار هلمز حسابی صدا کرده بود! چون همه دنبال نویز توی عکسش می گشتند!

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

دوست قدیمی کاوه کشاورزیان اصرار داشت حتما حق کپی در انتشار تصویر و عکس نمایشگاهیش رعایت شود!

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

گزارش تصویری از نمایشگاه نگاه آسمانی

بابک تفرشی و حامد میرزا خلیل

نفر سوم حسین ثابت تبار

البته تنها یکی از برندگان در نمایشگاه حضور داشت آنهم دوست عزیزم آقای سیامک (حسین) ثابت تبار بود! آقا سیامک تبریک! (یادت باشه شام ندادیا)