جلال طلوعی ستاره شناس نونهال کرج با سن 10 سال در غرفه ما طراوت خاصی بخشیده بود و با هیجان به پرسش های مردم پاسخ می داد بی شک یکی از نابغه های ستاره شناسی خواهد بود. 

 جلال طلوعی ستاره شناس نونهال کرج با سن 10 سال در غرفه ما طراوت خاصی بخشیده بود و با هیجان به پرسش های مردم پاسخ می داد بی شک یکی از نابغه های ستاره شناسی خواهد بود.

غرفه پرسش و پاسخ نجومی

 غرفه پرسش و پاسخ نجومی

غرفه آموزش پرورش کرج پژوهش سرای معلم

غرفه آموزش پرورش کرج پژوهش سرای معلم

غرفه خودمان گروه فضای پارسی و ستاره پارسی

غرفه خودمان گروه فضای پارسی و ستاره پارسی

پژوهش سرای دانش آموزی شهریار و گروه سپهر شب

پژوهش سرای دانش آموزی شهریار و گروه سپهر شب

نجوم اسلامی و دانشمندان ستاره شناس ایرانی در غرفه کانون فاطمه الزهرا

نجوم اسلامی و دانشمندان ستاره شناس ایرانی در غرفه کانون فاطمه الزهرا

حضور روحانیون نیز جالب توجه بود!

حضور روحانیون نیز جالب توجه بود!

غرفه کج فهمی های نجومی که به پرسشهای مردم در مورد خرافه ها پاسخ می داد

غرفه کج فهمی های نجومی که به پرسشهای مردم در مورد خرافه ها پاسخ می داد

غرفه ماکت های فضایی

غرفه ماکت های فضایی

گروه مهبانگ کرج

گروه مهبانگ کرج

کانون شهید فهمیده ایده های جالبی داشت پرچم های کشورهای مختلف که در آن نشانهای نجومی وجود داشت مثل ماه و ستاره

کانون شهید فهمیده ایده های جالبی داشت پرچم های کشورهای مختلف که در آن نشانهای نجومی وجود داشت مثل ماه و ستاره

پازل صورت فلکی اسب بزرگ

پازل صورت فلکی اسب بزرگ

پازل صورت فلکی اسب بزرگ

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

بخشی هم برای نجوم و کودکان اختصاص داشت

استقبال مردم قابل پیش بینی بود

استقبال مردم قابل پیش بینی بود

استقبال مردم قابل پیش بینی بود

استقبال مردم قابل پیش بینی بود

استقبال مردم قابل پیش بینی بود

هوا ابری بود اما با تاریک شدن هوا بهتر شد و بخش رصدی شروع شد که بسیار استقبال شد

هوا ابری بود اما با تاریک شدن هوا بهتر شد و بخش رصدی شروع شد که بسیار استقبال شد

هوا ابری بود اما با تاریک شدن هوا بهتر شد و بخش رصدی شروع شد که بسیار استقبال شد

هوا ابری بود اما با تاریک شدن هوا بهتر شد و بخش رصدی شروع شد که بسیار استقبال شد

در اینجا از همه دوستان که در برگزاری این برنامه به ما کمک کردند خصوصا آقای سیامک ثابت و خانواده ایشان و آقای امیر خیابانی بسیار سپاسگذارم.

آسمانتان پر ستاره