Skip to main content

شب های اوایل اردیبهشت

چهار قمر بزرگ و پرنورتر مشتری
مشتری و قمرهای زیبایش
این شب ها اگر در جایی بودید که هوا ابری و بارانی نبود میتوانید بلافاصله پس از غروب رو به افق شرقی آسمان بایستید تا شاهد بزرگترین سیاره منظومه شمسی (مشتری) باشید
قمر های زیبای مشتریاین شب ها اگر در جایی بودید که هوا ابری و بارانی نبود میتوانید بلافاصله پس از غروب رو به افق شرقی آسمان بایستید تا شاهد بزرگترین سیاره منظومه شمسی (مشتری) باشید.مشتری این شب ها میهمان صورت فلکی سنبله است .پیدا کردنش بسیار آسان است .زیرا درخشانترین جرم آسمان در غیاب ماه است. این غول گازی حدود 60 قمر زیبا دارد که به دورش می چرخند و منظومه کوچکی را در دور دست های منظومه مان تشکیل داده اند.
اگر دوربین دوچشمی و یا حتی تک چشمی در اختیار دارید حتما به سراغ مشتری و قمرهای زیبایش بروید. بی گمان از دیدن چهار قمر گالیله ای ( چهار قمر بزرگ و پرنورتر مشتری که گالیله برای اولین بار آنها را با تلسکوپ دست ساز خود دید) آن که به دور مشتری درحال چرخشند لذت خواهید برد.
تصویر زیر اسکناس 2000 لیر ایتالیا را نشان می دهد که در سال 1973 به یاد دانشمند بزرگ گالیه منتشر شده است.

اسکناس 2000 لیر ایتالیا به یاد دانشمند بزرگ گالیه
  • کلیک ها: 6331