Skip to main content

این شب ها چه خبر

بارش شهابی شلیاقی
بارش شهابی شلیاقی
آسمان بهار با تمام زیبایی هایش در انتظار شماست. بارش های شهابی یکی از زیباترین پدیده های آسمان هستند.هنگامی که زمین از توده به جا مانده از یک دنباله دار در مدارش به دور خورشید عبور می کند .برخی از این ذرات قصد عبور از جو زمین را خواهند کرد.این ذرات در اثر برخورد به جو می سوزند و آتش بازی زیبایی را به نمایش می گذارند.
سلام به دوستداران آسمان شب

آسمان بهار با تمام زیبایی هایش در انتظار شماست. بارش های شهابی یکی از زیباترین پدیده های آسمان هستند.هنگامی که زمین از توده به جا مانده از یک دنباله دار در مدارش به دور خورشید عبور می کند .برخی از این ذرات قصد عبور از جو زمین را خواهند کرد.این ذرات در اثر برخورد به جو می سوزند و آتش بازی زیبایی را به نمایش می گذارند.
اوایل اردیبهشت زمین از میان ذرات به جا مانده از دنباله دار تاچر می گذرد و بارش شهابی زیبایی را به نمایش می گذارد که بارش شلیاقی نام دارد.چرا که ادامه رد اکثر شهاب های این شب ها به صورت فلکی شلیاق می رسد.
اوج بارش شهابی شلیاقی امسال در روز اتفاق می افتد و متاسفانه اکثر شهاب ها را از دست خواهید داد.اما بهترین زمان برای رصد این بارش صبحگاه دوم اردیبهشت است.آن هنگام شلیاق با ستاره پرنور نافذش (نسر واقع) بالای سرتان در حال جلوه نمایی است.
ZHR این بارش حود 15 است .یعنی در شرایط خوب رصدی حدود 15 شهاب در ساعت خواهید شمرد.
اگر در آن صبحگاه زیبای بهاری به سراغ آسمان بروید حتما از دیدن آن لذت خواهید برد.

بارش شهابی شلیاقی

ماه در کنار غول منظومه شمسی
شامگاه دوم اردیبهشت حدود ساعت 20:15 ماه زیبا بسیار به مشتری نزدیک خواهد شد و مقارنه بی نظیری را به نمایش خواهد گذاشت.غروب ان شب رو به افق جنوب شرق بایستید تا نظاره گر ماه و مشتری در نزدیکی هم در صورت فلکی سنبله باشید.اندکی پایین تر از آنها در نزدیکی افق ستاره درخشان سنبله به نام سماک اعزل به تماشای این مقارنه زیبا نشسته است.

  • کلیک ها: 5116