سلام به دوستداران آسمان شب

غروب امشب دو سیاره غول پیکر منظومه شمسی را در آسمان جستجو کنید.
رو به افق شرقی خود که بایستید(اگر در تهران هستید کافی است رو به شرق تهران بایستید) جرم پر نوری توجهتان را جلب خواهد کرد .این نگین درخشان همان سیاره مشتری است که منتظر شماست.در حود 30 درجه ارتفاع از افق در صورت فلکی سنبله.

مشتری

اما همان هنگام بر فراز افق غریب آسمان (محلی که تازه خورشید در پس افق آن آرمیده است ) می توانید سیاره طوق بر گردن منظومه شمسی ، زحل را ببینید.کافی است تا از ماه نورانی آسمان چند درجه ای به سمت افق حرکت کنید.درست 8 درجه زیر ماه.
با پیدا کردن این دو سیاره در حقیقت شما دو غول گازی بزرگ منظومه شمسی را پیدا کرده اید

زحل

موفق باشید.
تا شبی دیگر خداحافظ